Δευτέρα, 5 Ιανουαρίου 2009

Επεφάνη η χάρις του Θεού η σωτήριος. . .

Νάματα Ιορδάνια περιεβάλου Σωτήρ, ο αναβαλλόμενος φώς έκ ιμάτιον, και έκλινας κορυφήν τω Προδρόμω, ο τον ουρανόν μέτρησας σπιθαμή, ίνα επιστρέψης κόσμον έκ πλάνης, και σώσης τας ψυχάς ημών.

Σήμερον ο Χριστός,
έν Ιορδάνη ήλθε βαπτισθήναι.
Σήμερον Ιωάννης,
άπτεται, κορυφής του Δεσπότου.
Αι δυνάμεις των ουρανών εξέστησαν,
το παράδοξον ορώσαι μυστήριον.
Η θάλασσα είδε και έφυγεν,
ο Ιορδάνης ιδών ανεστρέφετο.
Δόξα τω φανέτι Θεώ,
και επί γης οφθέντι,
και φωτίσαντι τον κόσμον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: