Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

Περιοδικό "Η Δράση μας" «50 χρόνια στή διακονία τῆς Ἀλήθειας»

Ο ΕΠΙ 50 ΧΡΟΝΙΑ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
κ. ΝΙΚ. Π. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ

«50 χρόνια στή διακονία τῆς Ἀλήθειας»

Σέ άτμόσφαιρα δοξολογίας πρός τόν Δωρεοδότη Θεό πραγματοποιήθηκε
τήν Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011 στήν Ἀθήνα ἐπετειακή ἐκδήλωση τοῦ περιοδικοῦ μας
γιά τά 50 χρόνια τῆς ἐκδοτικῆς του παρουσίας.
Αἴθουσα, έξώστης, ὑποδοχή, ὑπερπλήρη ὅλα μέ παλαιοτέρους καί νεοτέρους,
πού μέ τόν ἴδιο ἐνθουσιασμό γράφουν, ὑποδέχονται, μελετοῦν καί διαδίδουν τό περιοδικό.

Ἦταν 5 Νοεμβρίου τοῦ 1961, ὅταν ἕνα μικρό ὀχτασέλιδο τεῦχος ἐμφανίστηκε γιά πρώτη φορά
στίς πανεπιστημιακές αἴθουσες σέ 400 περίπου ἀντίτυπα.
Κι ἀπό τότε, 50 χρόνια βαρκούλα μικρή ριγμένη στό πέλαγος,
δέν ἔπαυσε νά κυκλοφορεῖ μέ δυναμισμό καί ἐνθουσιασμό,
χωρίς ἔξωθεν ἐπιχορηγήσεις καί παρά τήν πολεμική πού δέχτηκε.
Μέ μόνη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ καί τή συμπαράσταση τῶν φίλων,
τόνισε στήν εἰσήγησή του ὁ Διευθυντής τῆς Συντάξεως κ. Νικόλαος Π. Βασιλειάδης.

Ἐπί πέντε δεκαετίες τό περιοδικό καταθέτει τή μαρτυρία του πάνω σέ θέματα
ἱστορικά-ἐθνικά, ἐπιστημονικά, θεολογικά καί πνευματικῆς οἰκοδομῆς,
παρουσίασαν κατά σειράν ἡ κα. Ἐπίχαρις Μιχαηλίδου, Φιλόλογος,
ὁ κ. Βασίλειος Πετρουλέας, Δρ. Φυσικός, Ε.ΚΕ.ΦΕ. Δημόκριτος,
καί ὁ πανοσιολογιώτατος π. Ἱερώνυμος Νικολόπουλος,

Στιγμιότυπα καί προσωπικές μαρτυρίες ἀπό τή διάδοσή του στά Πανεπιστήμια
τότε καί τώρα ζωντάνεψαν τήν ἀτμόσφαιρα.

«Ζητεῖται φλόγα...
ζητεῖται ἔσχατος διά Χριστόν·
νά μοιράσει τήν Ἀλήθεια·
νά μοιράσει τή Δικαιοσύνη·
νά μοιράσει τό Ψωμί·
τό Χριστό νά μοιράσει
στόν ἄ-υπνο, στόν ἄ-φιλο,
στόν ἄ-θεο ἄνθρωπο τῆς ἐποχῆς μας...»,

δεῖγμα ποιητικῆς γραφῆς ἀπό τίς σελίδες τοῦ περιοδικοῦ, ἀπήγγειλε τριτοετής φοιτήτρια.

«Τό νά ’σαι τοῦ Θεοῦ εἶναι ὑπέροχο, στοιχίζει, μά ἀξίζει νά τό γευθεῖς», τραγούδησαν οἱ φοιτήτριες.
«Τίς Θεός μέγας ὡς ὁ Θεός ἡμῶν;», ἔψαλε πανηγυρικά ὁ βυζαντινός χορός τῶν φοιτητῶν.

Τήν ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε ὁ πανοσιολογιώτατος π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου,
προϊστάμενος τῆς Ἀδελφότητος «Ὁ Σωτήρ»,
μέ τήν εὐχή νά ἐπιδαψιλεύσει ὁ Πανάγαθος Θεός τήν εὐλογία Του στό περιοδικό
καί νά ἀναδείξει συνεχιστές γιά πολλά ἀκόμη ἔτη διακονίας τῆς Ἀλήθειας.

Ο Απόστολος Ανδρέας προ του Μαρτυρίου απευθυνόμενος προς τον λαόν

Και απευθυνόμενος εν συνεχεία προς τον λαόν (o Απόστολος Ανδρέας) είπε:

«Άνδρες οι ενταύθα παρεστώτες, γυναίκες και παίδες, πρεσβύται και νέοι, δούλοι και ελεύθεροι, ακούσατέ μου». Μη παρασύρεσθε από την απάτην του παρόντος βίου, αλλά παρακινούμενοι από το παράδειγμα εμού, ο οποίος πρόκειται μετ' ολίγον να χωρισθώ από το σώμα τούτο, όπερ κρέμαται ήδη διά τον Χριστόν, καταφρονήσατε τα βδελυκτά είδωλα, «προσδράμετε τη αληθεί λατρεία του αψευδούς Θεού ημών και ποιήσατε εαυτούς ναόν άγιον», όπως κατοικήση εις τας καρδίας σας ο Χριστός «συν τω Πατρί και τω Αγίω Πνεύματι και μονήν παρ' υμίν ποιήση».
«Αποτάξασθε πάσας τας κοσμικάς επιθυμίας, αποτινάξασθε την ραθυμίαν και τον ζόφον από των καρδιών υμών και γίνεσθε καθαροί και τέλειοι, άμεμπτοι και ανεπίληπτοι τω καθαρώ Θεώ ημών. Αγνίσατε εαυτούς» ίνα κληρονομήσητε τα ουράνια αγαθά, των οποίων το κάλλος και την δόξαν ουδεμία φαντασία δύναται να συλλάβη. «Και προετρέπετο πάντας διδάσκων ότι ουκ άξια τα παθήματα της προσκαίρου ταύτης ζωής προς την μέλλουσαν ανταμοιβήν της αιωνίου ζωής».

Του Καθηγητού Παναγιώτου Ν. Τρεμπέλα