Σάββατο, 2 Φεβρουαρίου 2013

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ παραμείνει ὀρθόδοξο χριστιανικὸ καὶ νὰ ἀπορριφθοῦν οἱ προτάσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. γιὰ θρησκειολογικὸ μάθημα. Ἕνα μάθημα ἀποχριστιανοποιημένο ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ στοιχειώδεις παιδαγωγικὲς ἀρχὲς καί, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι ἀντισυνταγματικό, ὅπως κατέδειξε μὲ ἐννέα σχετικὲς ἐπισημάνσεις της ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως -πλὴν τῆς Γαλλίας- τὸ μάθημα ὑπάρχει ὡς βασικὸ μέσο διαπλάσεως ἤθους καὶ ἀλλοῦ περισσότερο, ἀλλοῦ λιγότερο τὸ περιεχόμενο βασίζεται στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία κάθε λαοῦ. Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀναγκαία σήμερα ποὺ ἡ ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν συνάνθρωπο εἶναι τὸ ζητούμενο ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσης. Χρήσιμη θὰ ἦταν καὶ μία ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου, μὲ τὴν ὁποία θὰ καλοῦνται ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ οἱ ἁρμόδιοι διοικητικοὶ παράγοντες νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Χανίων, ὅτι δηλαδὴ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ μαθητὲς δὲν δικαιοῦνται νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Κωνσταντίνος Χολέβας