Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ - Απολυτίκιον


Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος,
εγκρατείας διδάσκαλον,
ανεδειξέ σε τη ποίμνη σου,
η των πραγμάτων αλήθεια,
δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά,
τη πτωχεία τα πλούσια.
Πάτερ ιεράρχα Νικόλαε,
πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ,
σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: