Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2008

Επιστολή ΕΥΣΕΒΙΟΥ Ματθοπούλου“Δεν υπάρχει, αδελφέ μου, άλλο τι ευχαριστότερον και τερπνότερον εις εμέ ή το ευρίσκειν ανθρώπους ζητούντας αληθώς τα του Θεού και έχοντας την θείαν καρδίαν, ην ο Κύριος εκζητεί παρά πάντων εκείνων οίτοινες θέλουσι να ευαριστήσωσιν αυτώ.
Μετά των ανθρώπων τούτων λαλών και συναναστρεφόμενος και συζητών τα περί της βασιλείας του Θεού θεωρώ εμαυτόν ευδαίμονα και μακάριον.”Αρχιμανδρίτης Ευσέβιος Ματθόπουλος
εξόριστος
Παλαιοκαστρίτσα 3 Μαίου 1879
εις ηλικίαν τριάντα ετών

Δεν υπάρχουν σχόλια: