Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2008

ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ - ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ
Μητροπολίτου πρώην Πατρών
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ


Ο αγαθός άνθρωπος εκ του αγαθού θησαυρού

της καρδίας αυτού προσφέρει αγαθόν∙ ...

εκ γαρ του περισσεύματος της καρδίας αυτού

λαλεί το στόμα αυτού.”(Λουκ. 6, 45)


Bαρύπτερος και βαρυπετής, τεταρταία σήμερον, η δυσάγγελος Φήμη, η κομίζουσα το άγγελμα της εκδημίας του αειμνήστου πολιού Μητροπολίτου πρώην Πατρών κυρού ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ, περιίπταται.


Ο πολιός Μητροπολίτης πρώην Πατρών ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ, ο άνθρωπος της αγάπης, της εμφύτου καλωσύνης και του γλυκέος λόγου, κεκοίμηται. Μετετέθη εις τα ουράνια, όπου ουκ έστι λύπη, πόνος, στεναγμός, στενοχωρία δια την ευαίσθητον υπαρξίν του, αλλά η ατελεύτητος ζωή, το φως, η χαρά και η ειρήνη του Αναστάντος Κυρίου.

Εχομεν την βεβαιότητα, Γέροντα, οτι δεν μας εγκαταλείπεις.


Πορεύου εν ειρήνη, σεβάσμιε Μητροπολίτα. Μέμνησο, πλησίον του Θρόνου του Αρνίου, της Εκκλησίας και πάντων ημών των περιλειπομένων, των τιμώντων σε τέκνων, τους οποίους ηγάπησας και σε ηγάπησαν. Με αυτήν την ολόθυμον αγάπην μας, ως ελάχιστον αντίδωρον τον σεβασμόν, την τιμήν και την αναγνώρισιν ημών, σε προπέμπομεν.


Ας ειναι μακαρία η οδός η πορεύη σήμερον, Γέροντα, η αγάπη μας και η βαθυτάτη ευγνωμοσύνη μας θα σε συνοδεύουν.

Είη η μνήμη σου αιωνία!Δεν υπάρχουν σχόλια: