Τρίτη, 21 Οκτωβρίου 2008

ΜΑΚΑΡΙΟΙ......


μακάριοι οι δεδιωγμένοι ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτών εστιν η βασιλεία των ουρανών.
Μακάριοι εστε όταν ονειδίσωσιν υμας και διώξωσι
και είπωσι παν πονηρόν ρήμα καθ’ υμών ψευδόμενοι ένεκεν εμού.
Χαίρετε και αγαλιάσθε, ότι ο μισθός υμών πολύς εν τοις ουρανοίς ούτω γαρ εδίωξαν τους προφήτας τους προ υμών.”

(Ματθαίου Ε, 10-12)

Δεν υπάρχουν σχόλια: