Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2013

Ὁ ἔχων ῶτα ἀκούειν ἀκουέτω”

Ὁ ἔχων ῶτα ἀκούειν ἀκουέτω”,
φωνάζει και σε μας ο Κύριος.
 
Ολάνοιχτα λοιπόν τα αυτιά μας τα σωματικά. Ολάνοιχτα και τα πνευματικά αυτιά.  Με την καρδιά έτοιμη να ρουφήξει το λόγο του Θεού. Να τον κλείσει μέσα της θησαυρό ανεκτίμητο, ασύγκριτο…

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν

Τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν πρέπει νὰ παραμείνει ὀρθόδοξο χριστιανικὸ καὶ νὰ ἀπορριφθοῦν οἱ προτάσεις τοῦ ΣΥΡΙΖΑ καὶ τῆς ΔΗΜ.ΑΡ. γιὰ θρησκειολογικὸ μάθημα. Ἕνα μάθημα ἀποχριστιανοποιημένο ἔρχεται σὲ ἀντίθεση μὲ στοιχειώδεις παιδαγωγικὲς ἀρχὲς καί, σὺν τοῖς ἄλλοις, εἶναι ἀντισυνταγματικό, ὅπως κατέδειξε μὲ ἐννέα σχετικὲς ἐπισημάνσεις της ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιὰ τὰ Θρησκευτικὰ τοῦ Διοικητικοῦ Ἐφετείου Χανίων. Σὲ ὅλες τὶς χῶρες τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως -πλὴν τῆς Γαλλίας- τὸ μάθημα ὑπάρχει ὡς βασικὸ μέσο διαπλάσεως ἤθους καὶ ἀλλοῦ περισσότερο, ἀλλοῦ λιγότερο τὸ περιεχόμενο βασίζεται στὴν ἐπικρατοῦσα θρησκεία κάθε λαοῦ. Ἡ χριστιανικὴ διδασκαλία εἶναι ἀκόμη πιὸ ἀναγκαία σήμερα ποὺ ἡ ἀλληλεγγύη πρὸς τὸν συνάνθρωπο εἶναι τὸ ζητούμενο ἐν μέσῳ οἰκονομικῆς κρίσης. Χρήσιμη θὰ ἦταν καὶ μία ἐγκύκλιος τοῦ ὑπουργείου, μὲ τὴν ὁποία θὰ καλοῦνται ὅλα τὰ σχολεῖα καὶ οἱ ἁρμόδιοι διοικητικοὶ παράγοντες νὰ ἐφαρμόζουν τὴν ὡς ἄνω ἀπόφαση τοῦ Ἐφετείου Χανίων, ὅτι δηλαδὴ οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ μαθητὲς δὲν δικαιοῦνται νὰ ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν.

Κωνσταντίνος Χολέβας

Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 2012

Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς τον Πατέρα, ειμή δι' εμού

Εγώ είμαι 
η οδός 
και η αλήθεια 
και η ζωή· 
ουδείς έρχεται 
προς τον Πατέρα, 
ειμή δι' εμού.

Σάββατο 8 Δεκεμβρίου 2012

Ό σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή


Ό σατανάς δεν πάει σε έναν άχρηστο άνθρωπο, αλλά πάει σε έναν αγωνιστή, για να τον πειράξη και να τον αχρηστέψη. Δεν χάνει τον καιρό του να κάνη λεπτή εργασία σε κάποιον που δεν κάνει λεπτή εργασία. Στέλνει σ' αυτόν που ράβει με σακκορράφα, διάβολο με σακκορράφα. Σ' αυτόν που κάνει λεπτό εργόχειρο, στέλνει διάβολο που κάνει λεπτό εργόχειρο. Σ' αυτόν που κάνει πολύ ψιλό κέντημα, στέλνει διάβολο για πολύ ψιλή εργασία. Σ’ αυτούς που κάνουν χονδρή δουλειά στον εαυτό τους, στέλνει χονδρό διάβολο. Στους αρχαρίους στέλνει, αρχάριο διάβολο.
Οι άνθρωποι που έχουν λεπτή ψυχή, πολύ φιλότιμο και είναι ευαίσθητοι, χρειάζεται να προσέξουν, γιατί βάζει και ό διάβολος την ουρά του και τους κάνει πιο ευαίσθητους, και μπορεί να φθάσουν στην μελαγχολία η ακόμη - Θεός φυλάξοι - και στην αυτοκτονία.

π. Παΐσιος

Πέμπτη 29 Νοεμβρίου 2012

Ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής

Ἰδιόμελον Ἦχος α’
Ὁ Πρωτόκλητος Μαθητής, καὶ μιμητὴς τοῦ πάθους, συμμορφούμενός σοι Κύριε, Ἀνδρέας ὁ Ἀπόστολος, τοὺς ἐν βυθῷ τῆς ἀγνοίας πλανωμένους ποτέ, τῷ ἀγκίστρῳ τοῦ Σταυροῦ σου ἀνελκύσας, προσήγαγέ σοι, ταῖς πρεσβείαις αὐτοῦ Ὑπεράγαθε, τὴν ζωὴν ἡμῶν εἰρήνευσον, καὶ σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Κυριακή 25 Νοεμβρίου 2012

Γιὰ το «ἀσθενὲς φύλο» Ποιός µπορεῖ νὰ µιλήσει γιὰ «ἀσθενὲς φύλο», ὅταν διαβάζει τὸν βίο τῆς ἁγίας Αἰκατερίνης καὶ τῶν ἄλλων ἀναριθµήτων ἁγίων μαρτύρων γυναικῶν; Ποιός µπορεῖ νὰ μὴ θαυµάσει τὴν τόλµη τῶν Μυροφόρων ἢ τὴν φιλανθρωπικὴ ἀκτινοβολία τῆς ἁγίας Ταβιθᾶ, τῆς ἁγίας Ὀλυµπιάδος, τῆς ἁγίας Φιλοθέης καὶ τόσων ἄλλων; Ποιός µπορεῖ νὰ μὴ συγκινηθεῖ ἀπὸ τὴν θυσιαστικὴ ἀγάπη τῶν ἁγίων µητέρων τῶν τριῶν Ἱεραρχῶν ἢ ἀπὸ τὴν πίστη καὶ τὴν ἀνεξάντλητη ὑποµονὴ τῆς ἁγίας Μόνικας;

Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012

Η πυρακτωμένη καρδιὰ τοῦ ἁγίου Μήνα

Μόνο ἡ καρδιὰ ποὺ εἶναι πυρακτωμένη ἀπὸ θεϊκὸ ζῆλο μπορεῖ νὰ ὑπερνικᾶ τὰ ἐμπόδια καὶ νὰ μὴν ὑπολογίζει τὶς εἰρωνεῖες, τὶς ἀπειλὲς ἢ ἄλλες τυχὸν δυσκολίες. Εἶναι πολὺ χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμα τοῦ ἁγίου Μήνα, ὁ ὁποῖος ἔδειξε ἀξιοθαύμαστο ζῆλο κατὰ τὴν ὁμολογία καὶ τὸ μαρτυριό του. Ὁ ἅγιος ἦταν στρατιώτης τοῦ ρωμαϊκοῦ στρατοῦ, καὶ ὅταν τὸν κάλεσαν νὰ λάβει μέρος στοὺς διωγμοὺς τῶν Χριστιανῶν, ἀμέσως ἀρνήθηκε προτιμώντας νὰ παραιτηθεῖ, παρὰ νὰ συμμετάσχει στὰ ἐγκλήματα τῶν εἰδωλολατρῶν. Κι ὅταν ἀργότερα ὁδηγήθηκε στὸν ἀνακριτή, οἱ σοφὲς καὶ συνετὲς ἀποκρίσεις του προκάλεσαν τὴν κατάπληξη ἀκόμη καὶ αὐτοῦ τοῦ ἄρχοντα ποὺ τὸν ἀνέκρινε. «Πές μου, Μηνᾶ», τοῦ εἶπε, «πῶς ἐσύ, ἕνας χθεσινὸς στρατιώτης συνηθισμένος σὲ μάχες καὶ πολέμους, ἀποκρίνεσαι μὲ τόση σοφία;» … Κι ὁ ἅγιος ἀπάντησε: «Ὁ Θεός μου, αὐτὸς μὲ φώτισε νὰ ἐλέγξω τὴν ἀθεΐα σου … Διότι μᾶς ὑποσχέθηκε ὅτι, ὅταν μᾶς ὁδηγήσουν μπροστὰ σὲ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνες γιὰ νὰ ὁμολογήσουμε τὸ Ὄνομά Του, θὰ μᾶς δώσει Ἐκεῖνος σοφία, στὴν ὁποία δὲν θὰ μποροῦν νὰ ἀντιλέξουν ἢ νὰ ἀντισταθοῦν ὅλοι οἱ ἐχθροὶ τῆς πίστεως». Ἔτσι, ὁ γενναῖος στρατιώτης, ἐνισχυμένος μὲ τὴν χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἔμεινε σταθερὸς μέχρι τέλους, ὁπότε καὶ ἔλαβε τὸ στεφάνι τοῦ μαρτυρίου καὶ ἀποτελεῖ γιὰ μᾶς παράδειγμα πίστεως, ζήλου καὶ ὁμολογίας.

Περιοδικόν "Ο ΣΩΤΗΡ"

Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012

Πολλοί νομίζουν ότι τα πράγματα τα ελέγχει ο διάβολος και αυτός τα οδηγεί

Πολλοί νομίζουν ότι τα πράγματα τα ελέγχει ο διάβολος και αυτός τα οδηγεί, όπως θέλει και όπου θέλει. Λάθος μεγάλο! Τολμούν κάποιοι να υποστηρίζουν ότι οι δαίμονες κυβερνούν τις υποθέσεις μας. Τι να κάνω, φωνάζει ο ιερός Χρυσόστομος, που έχεις φιλάνθρωπο Δεσπότη, ο Οποίος προτιμάει να βλασφημείται από σένα με τα λόγια αυτά, παρά να αναθέσει στους  δαίμονες τις υποθέσεις σου και να σε πείσει έτσι πάνω στα πράγματα με ποιο τρόπο διοικούν οι δαίμονες. Τότε θα μάθαινες καλά την κακία τους, θα είχες προσωπική εμπειρία γι’ αυτό.  
Ηλίας Σκόνδρας

Σάββατο 3 Νοεμβρίου 2012

Τι θα κάνουμε ως ‘’χριστιανοί’’

Τι θα κάνουμε, λοιπόν, εμείς που έχουμε τιμηθεί με το μεγάλο όνομα ‘’χριστιανοί’’ και αποτελούμε τον διαλεχτό και ξεχωριστό λαό, ο οποίος οφείλει να καταγίνεται σε καλά και σωτήρια έργα; Τι θα κάνουμε εμείς οι μαθητές του πράου και  φιλάνθρωπου Ιησού, που σήκωσε τις αμαρτίες μας, ταπεινώθηκε, παίρνοντας την ανθρώπινη φύση μας, κι έγινε φτωχός, για να γίνουμε εμείς πλούσιοι με τη θεότητα; Τι θα κάνουμε, έχοντας μπροστά μας ένα τόσο μεγάλο υπόδειγμα ευσπλαχνίας και συμπάθειας; Θα παραβλέψουμε τους συνανθρώπους μας; Θα τους περιφρονήσουμε; Θα τους εγκαταλείψουμε; Κάθε άλλο, αδελφοί μου. Αυτά δεν ταιριάζουν σ’ εμάς, τους θρεμμένους από το Χριστό, τον καλό ποιμένα, που φέρνει πίσω το πλανεμένο πρόβατο και ψάχνει να βρει το χαμένο και στηρίζει το ασθενικό. Μα δεν ταιριάζουν ούτε στην ανθρώπινη φύση μας, που επιβάλλει τη συμπάθεια, αφού από την ίδια της την αδυναμία έμαθε την ευσέβεια και τη φιλανθρωπία.

Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος

Παρασκευή 2 Νοεμβρίου 2012

Όλοι στην Ιεραποστολική εργασία

«Αφού όλοι οι Χριστιανοί είμαστε ένα σώμα, ας μη ρίχνουμε όλη την ευθύνη της ιεραποστολικής εργασίας στους κληρικούς, αλλά όλοι μαζί, λαϊκοί και κληρικοί ας ενδιαφερόμαστε για την Εκκλησία, που είναι το κοινό Σώμα μας». 

Ιερός Χρυσόστομος